Du er her: 

​Vedtægter for Odder sogns kirkegårde

Odder Provsti Århus Stift

A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

§ 1

​Kirkegården ejes af Odder kirke og bestyres af Odder Sogns menighedsråd.

§ 2

​Kirkegårdens drift forestås af det af menighedsrådet nedsatte kirkegårdsudvalg.

Stk. 2. Tilsynet med driften påhviler kirkeværgen i overensstemmelse med reglerne i Vedtægt for kirkeværgen.

Stk. 3. Kirkegårdens daglige drift varetages af den ved kirken ansatte kirke­gårdsleder under ansvar overfor menighedsrådet og i overensstemmelse med Regulativ for kirke­gårdslederstillingen samt bestemmelserne i denne vedtægt.

Stk. 4. Klager vedrørende kirkegårdens drift rettes til menighedsrådet.

§ 3

​Kirkegårdslederen fører kirkegårdens elektroniske protokol, som er en integreret del af et elektronisk kirkegårdssystem, godkendt af kirkeministeriet. Dette er webbaseret og opbevares på hovedserveren ved udbyderen.

Stk. 2. Mindst en gang årligt skal gravpladserne på kirkegården sammenholdes med kort og protokoller, og eventuelle uoverensstemmelser berigtiges. Kort og protokoller skal forevises ved syn over kirkegården.

B. Gravsteder

§ 4

​Den bestående kirkelige tradition med kistens anbringelse i retningen øst-vest bevares så vidt muligt.

Erhvervelse og fornyelse

§ 5

​Henvendelse om erhvervelse af brugsret til gravsteder – gravstedsret – og om nedsættelse af kister eller askeurner såvel i nye som i bestående gravsteder sker til kirkegårdslederen.

§ 6

​I forbindelse med udlæggelse af gravsted til begravelse eller urnenedsættelse udfærdiger kirkegårdslederen et gravstedsbrev. Dog med undtagelse af de anonyme gravpladser.

Stk. 2. Ved senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet foretages påtegning herom på gravstedsbrevet.

§ 7

​Begæring om erhvervelse af gravstedsret skal imødekommes til begravelse af en person som:

1) har bopæl i sognet

2) er udensognsboende, men har en særlig tilknytning til sognet, idet særlig tilknytning foreligger, hvis den udensognsboende tidligere har haft bopæl i sognet, har nære pårørende, der bor i sognet eller har ægtefælle/registreret partner, forældre eller børn begravet på en kirkegård i sognet.

Stk. 2. Der kan tillige erhverves gravstedsret til begravelse af andre efter menighedsrådets nærmere bestemmelse.

Stk. 3. Når der udlægges gravplads til en gift person/registreret partner, skal der på begæring samtidig udlægges en gravplads til den efterlevende ægtefælle/registrerede partner umiddelbart ved siden af den anviste gravplads. Dette gælder også i tilfælde, hvor der uden vederlag udlægges gravsted for en ubemidlet afdød. Ægtefællen/den registrerede partner bevarer retten hertil, uanset hvor han eller hun ved sin død har bopæl.

Stk. 4. Der skal altid være adgang for ubemidlede, som opfylder betingelserne i stk. 1, til at få en gravplads udlagt uden vederlag.

Stk. 5. Gravsteder kan udlægges med indtil 4 gravpladser. Ønskes større gravsteder udlagt, kan dette alene ske med kirkegårdsudvalgets godkendelse.

Stk. 6. Ønske om fornyelse af gravstedsretten efter brugsperiodens udløb skal imødekommes, med mindre en godkendt reguleringsplan for kirkegården er til hinder for det.

Stk. 7. Der kan indgås aftale om erhvervelse og fornyelse af gravsted for flere brugsperioder, dog aldrig længere end 60 år. Hvis en sådan aftale indgås, betales der et engangsbeløb for samtlige brugsperioder, ligesom der betales engangsbeløb for ren- og vedligeholdelse i alle brugsperioder ved ikrafttrædelsestidspunktet for aftalen. En aftale om, at kirken overtager vedligeholdelsesforpligtelsen for et gravsted for mere end én fredningsperiode skal indgås med udtrykkeligt forbehold for provstiudvalgets godkendelse af aftalen.

Stk. 8. Der kan ikke erhverves gravsted på forhånd. Ej heller mod betaling for vedligeholdelse. Dog kan der reserveres et gravsted, når der er tale om en terminal patient.

§ 8

​Ved begravelse eller urnenedsættelse i et bestående gravsted skal gravstedsretten om nødvendigt forlænges for det tidsrum, hvormed fredningstiden efter den seneste begravelse eller urnenedsættelse overstiger den løbende brugsperiode.

§ 9

​Den periode, for hvilken gravstedsretten er erhvervet eller fornyet, regnes fra den efter erhvervelsen eller fornyelsen førstkommende 1. januar.

§ 10

​Gravstedsretten kan i tvivlstilfælde kun overdrages med kirkegårdsudvalgets samtykke eller med skriftlig accept fra den tidligere brugsretsindehaver.

§ 11

​Hvis gravstedsretten ønskes fornyet, må indehaveren af brugsretten rette henvendelse til kirkegårdslederen herom i rimelig tid før den løbende brugsperiodes ophør.

Stk. 2. Sker sådan henvendelse ikke, sender kirke­gårdslederen ved anbefalet brev indehaveren af brugsretten en påmindelse om fornyelsen. Medfører dette ikke fremsættelse af ønske om fornyelse af grav­stedsretten, hjemfalder gravstedet, og hvad der findes derpå til kirkegården.

Stk. 3. Indehaveren af brugsretten kan dog inden 4 uger efter brugstidens udløb fjerne planter m.m. samt gravminder. I så fald skal eventuelle fundamenter samtidig fjernes, og gravstedet afleveres i planeret stand. Orientering herom skal gives i den foran omhandlede påmindelse.

Nedlæggelse og regulering

​§ 12

​Erhvervelse eller fornyelse af brugsretten til et gravsted for en periode, som overstiger fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse, kan ikke hindre kirkegårdens eventuelle nedlæggelse.

§ 13

​Hel eller delvis nedlæggelse af gravsteder eller ændring af bestående gravstedsanlæg i øvrigt kan kun ske efter udløbet af fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse og kun som et led i en godkendt regulering af kirkegården.

​Gravstedernes indhegning

§ 14

​Gravstederne må ikke uden kirkegårdsudvalgets godkendelse hegnes med andet end levende hegn. Undtagelse kan kun gøres, hvor den stedlige tradition tilsiger det.

Stk. 2. Alle levende hække plantes, vedligeholdes og klippes af kirkegårdens personale ved menighedsrådets foranstaltning, og sådanne hække er kirkegårdens ejendom.

Stk. 3. Gravstedsindhegninger af træ- eller jerngitterværk, murværk, stensætning eller lignende skal holdes sømmeligt ved lige på foranstaltning af ejeren af gravstedsretten. Gravgitre og lignende, som på grund af manglende vedligeholdelse virker skæmmende på kirkegården, kan efter menighedsrådets beslutning og med provstiudvalgets forudgående godkendelse forlanges fjernet.

Gravstedernes beplantning

§ 15

​Hvis bestående beplantninger på gravstederne ved deres højde eller udbredelse skønnes at være til ulempe, kan menighedsrådet forlange dem beskåret eller fjernet.

Stk. 2. Træer må ikke uden provstiudvalgets forudgående godkendelse beskæres eller fjernes, uanset hvor på kirkegårdsarealet de står, og uanset af hvem plantningen er bekostet.

Gravminder

§ 16

​Gravmindernes opstilling må indordnes den lokale tradition, hvis en sådan findes, f.eks. en ensartet vendt opstilling med gravmindernes forside mod øst.

Stk. 2. Menighedsrådet påser, at der ikke anbringes gravminder, som ved deres størrelse eller form vil virke skæmmende for kirken eller kirkegården, eller hvis indskrift og udstyr må anses for upassende. Er sådanne gravminder trods alt blevet anbragt, kan de, hvis de ikke er registrerede som bevaringsværdige, af provstiudvalget forlanges fjernet fra kirkegården. Provstiudvalgets afgørelse kan påklages til biskoppen.

Stk. 3. Fundament til gravminder skal udføres så forsvarligt, at der ikke kan opstå fare ved at gravsætte i et tilstødende gravsted.

Stk. 4. Menighedsrådet må ikke fjerne registrerede gravminder fra kirkegården. Ved registrerede gravminder forstås gravminder, der er registreret i henhold til bestemmelserne i lovbekendtgørelse nr. 77 af 2. februar 2009 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, kapitel 4. Menighedsrådet sørger for, at indehaverne af brugsretten, så vidt dette er muligt, gøres bekendt med registreringen.

Stk. 5. På menighedsrådets begæring har indehaverne af brugsretten pligt til at afhjælpe indtrufne beskadigelser på gravminder.

Stk. 6. Vedligeholdelse og istandsættelse af registrerede gravminder, der er hjemfaldet til kirkegården, påhviler menighedsrådet.

Gravstedernes vedligeholdelse

§ 17

​Indehaveren af brugsretten har pligt til at drage omsorg for gravstedets sømmelige vedligeholdelse. Den pågældende har ansvaret for, at bestemmelserne i nærværende vedtægt overholdes.

Stk. 2. Det påhviler den af menighedsrådet bemyndigede person, her kirkegårdslederen, at påse og afgøre, om gravstederne på kirkegården vedligeholdes sømmeligt og i overensstemmelse med vedtægtens bestemmelse.

Stk. 3. Hvis indehaveren af brugsretten forsømmer sin pligt med hensyn til vedligeholdelse, skal menighedsrådet tilbyde, at kirkegården overtager vedligeholdelsen mod betaling af den i nærværende vedtægt fastsatte takst.

Stk. 4. Hvis vedligeholdelsen ikke overlades til kirkegården, eller den fastsatte betaling herfor ikke erlægges, skal menighedsrådet ved anbefalet brev til indehaveren af brugsretten pålægge denne at opfylde sine forpligtelser vedrørende gravstedet inden en frist på 4 uger.

Stk. 5. Hvis der ved fristens udløb fortsat ikke er draget omsorg for gravstedets vedligeholdelse, kan menighedsrådet lade det sløjfe som anlagt gravsted og tilplante, tilså eller gruslægge, men gravpladserne i gravstedet må ikke på ny anvendes til begravelse før udløbet af den periode, for hvilken brugsretten er erhvervet. Med skriftligt samtykke fra indehaveren af brugsretten kan gravstedet dog på ny anvendes til begravelse, når fredningstiden fra den senest foretagne begravelse eller urnenedsættelse er udløbet.

§ 18

​Kirkegården har intet ansvar for skader på gravminder, beplantning eller andet på gravstederne, forårsaget af naturbegivenheder, hærværk eller vold.

§ 19

​Kirkegården renholder gravsteder mod betaling efter reglerne i afsnit D.

Stk. 2. Pligten til vedligeholdelse af et gravsted kan overdrages til kirkegården mod indbetaling til stiftet en gang for alle af et beløb, som er fastsat i nærværende vedtægts afsnit D, for vedligeholdelse i et tidsrum svarende til fredningstiden for gravstedet.

Stk. 3. Engangsbeløb for længere tid end en fredningsperiode fastsættes ved aftale, som skal godkendes af provstiudvalget. En aftale om, at kirken overtager vedligeholdelsesforpligtelsen for et gravsted for mere end én fredningsperiode skal indgås med udtrykkeligt forbehold for provstiudvalgets godkendelse af aftalen.

Stk. 4. Det er ikke tilladt menighedsrådsmedlemmer, kirkeværgen, kirkegårdslederen eller andre ved kirken eller kirkegården ansatte personer at medvirke ved gravsteders vedligeholdelse mod at oppebære eller forvalte renter og/eller hovedstol af en til dette formål i et pengeinstitut indsat kapital.

Særlige bestemmelser for kistegrave

§ 20

​Fredningstiden – den tid, hvori en grav skal henligge urørt – er for kistegrave 25 år.

§ 21

​En gravplads for en voksen skal være 2,60 x 1,40 m. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 1 m jord over kistelåget.

Stk. 2. Kister med dødfødte eller spæde børn op til 1 år kan med kirkegårds­udvalgets samtykke nedsættes i en allerede benyttet grav.

§ 22

​Anvendes jern-, zink- eller egetræskister eller kister af andet særligt vanskeligt nedbrydeligt materiale, skal gravstedsretten være erhvervet eller fornyet for et tidsrum svarende til mindst det dobbelte af fredningstiden.

Stk. 2. Murede grave kan kun tillades indrettet med menighedsrådets samtykke og stiftets godkendelse af såvel planerne som vilkårene for indretningen.

§ 23

​Flytning af gravsatte kister må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra biskoppen og efter indhentet erklæring fra sundhedsmyndighederne.

Særlige bestemmelser for urnegrave

§ 24

Fredningstiden - den tid, hvori en grav skal henligge urørt – er for urnegrave 12 år.

§ 25

​Et urnegravsted skal være minimum 0,6 x 1,00 m. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 0,5 m jord over urnen.

Stk. 2. Askeurner kan nedsættes i almindelige gravsteder, uanset om der tidligere er nedsat kister heri.

Stk. 3. Urner skal nedsættes således, at de forbliver urørte i hele fredningsperioden, også af senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet.

§ 26

​Urner af plasticmateriale eller andet langsomt forgængeligt materiale kan kun jordfæstes med tilladelse fra kirkegårdsudvalget.

Stk.2. Anvendes en askeurne af materiale, som må antages ikke at gå til grunde i løbet af fredningstiden, skal den godkendes af kirkegårdsudvalget, der i sådanne tilfælde kan fastsætte en fredningstid, som er længere end den normale og en forhøjelse af taksten i forhold hertil.

§ 27

​Flytning af gravsatte urner må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra kirkegårdsudvalget.

Øvrige bestemmelser

§ 28

​Såfremt der på kirkegården findes eller anlægges særlige afsnit til kiste- eller urnebegravelser, skal de nærmere regler for anlæg, indhegning, beplantning og anvendelse af gravminder fastsættes i et særligt tillæg til denne vedtægt. Sådanne tillæg, som tillige skal indeholde takster, skal godkendes af provstiudvalget.

§ 29

​Begravelser på kirkegården kan normalt finde sted mandag til lørdag, dog ikke 1. og 2. juledag, 1. påskedag og 1. pinsedag.

Urnenedsættelser kan foretages indenfor normal arbejdstid mandag til fredag. Dog kan der i særlige tilfælde laves andre aftaler i samråd med kirkegårdslederen.​

C. Ordensbestemmelser

§ 30

 • ​Kirkegården er altid åben.
 • ​Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred.
 • ​Erhvervsmæssigt arbejde på kirkegården og dens gravsteder må kun udføres inden for normal arbejdstid.
 • ​Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens gravsteder på en sådan måde, at det kan være til gene for gudstjenesten eller andre kirkelige handlinger.
 • ​Kirkegården tilhørende redskaber, som benyttes af gravstedsbrugere, skal efter endt brug straks sættes tilbage på deres plads.
 • ​Kirkegårdens dige eller hegn og gravstedernes indhegning må ikke gennembrydes.
 • ​Kirkegårdens låger skal holdes lukkede.
 • ​Hunde skal føres i snor, og evt. efterladenskaber samles op af ejer.
 • ​Cykling på kirkegården er ikke tilladt.
 • ​Kørsel med motorkøretøj på kirkegården må kun foregå i kirkens eller kirkegårdens ærinde eller med kirkegårdsudvalgets særskilte tilladelse.
 • ​Nummerpæle på gravstederne er kirkegårdens ejendom og må ikke flyttes eller fjernes.
 • ​Ukrudtbekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegården.
 • ​Der må ikke anvendes plastic eller lignende materialer som underlag for ralbelægning på gravsteder eller andre arealer.
 • ​Der må ikke pålægges granitskærver på gravstederne, såfremt kirkegården skal stå for vedligeholdelsen. Hvis kirkegården overtager vedligeholdelsen af et gravsted, hvorpå der allerede ligger granitskærver, er gravstedsejer forpligtiget til at fjerne disse.
 • ​Bænke må kun opstilles på gravstederne med kirkegårdsudvalgets samtykke.
 • ​Solcelle-/batteridrevne lamper er ikke tilladt på kirkegården.

​Stk. 2. Afbrydning af grene, beskadigelser af hegn og beplantninger, fjernelse af blomster eller planter fra kirkegården eller andres gravsteder, beskadigelse af gravminder og lignende kan medføre erstatningsansvar og eventuelt tillige strafansvar.

Stk. 3. Kirkegårdslederen er forpligtet til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdens orden og fred og til at indberette krænkelser af nærværende ordensbestemmelser til kirkegårdsudvalget.

D. Takster

Erhvervelse og fornyelse af gravsteder

§ 31

​Der betales for erhvervelse af gravstedet i første brugsperiode, svarende til fredningstiden jvf. § 20 og § 24. Dog altid frem til 31.12. i samme år som fredningstiden udløber.

Stk. 2. Gravstedet erhverves efter de gældende fælles takster for Odder Provsti.

§ 32

​For fornyelse af gravsteder for medlemmer af folkekirken samt for erhvervelse af gravsteder for medlemmer af folkekirken bosat uden for sognet/kommunen betales pr. gravplads: Der henvises til fælles takster for Odder Provsti.

For erhvervelse eller fornyelse af gravsteder for ikke-medlemmer af folkekirken og for medlemmer af valgmenigheder betales pr. gravplads: Der henvises til fælles takster for Odder Provsti.

§ 33

​Fredningstiden er den periode, i hvilken en grav skal henligge urørt, jvf. § 20 og § 24.

Stk. 2. En brugsperiode er på samme antal år som fredningstiden for det pågældende gravsted. Ved fornyelse for et kortere åremål end en hel brugsperiode erlægges en forholdsmæssig betaling.

Stk. 3. Fornyelse kan, efter fredningstidens udløb, ikke ske for kortere åremål end 5 år, og denne løber altid til pr. 31.12.

Stk. 4. Gravpladser i plæne, hvori der er foretaget anonym nedsættelse af kiste eller urne, kan ikke fornyes.

Ren- og vedligeholdelse af gravsteder

§ 34

​Gravstedsbrugerne kan efter aftale med kirkegården få gravsteder renholdt for 1 år af gangen.

Stk. 2. Almindelig renholdelse omfatter skufning, rivning og aftagning af visne blomster/buketter, let beskæring samt opretning af grav efter jordsætning. For arbejder ud over renholdelsen – for nyplantning eller omplantning, gødskning, opbinding, pålægning af ral og lign. – betales særskilt efter regning.

Stk. 3. Renholdelse samt plantning af forårs- og sommerblomster og pålægning af gran på gravstedet er mod forudbetaling i henhold til fælles takster for Odder Provsti. Der udsendes årligt faktura på det aftalte arbejde medio februar.

Stk. 4. For andre arbejder, eksempelvis nyplantning, anlægning, større beskæring, pålægning af ral, sphagnum og muld betales efter regning, specificeret med materialebrug, anvendt tid og timeløn. Faktura sendes umiddelbart efter endt arbejde.

§ 35

​Gravstedsbrugerne kan ved forudbetaling på hele fredningsperioden lave en legataftale på ren- og vedligeholdelse. Dog kan der også laves aftaler for en kortere periode, dog minimum for 5 år og altid frem til 31.12. i det sidst betalende år.

Stk. 2. Vedligeholdelsen omfatter foruden almindelig renholdelse af gravstedet følgende arbejder: Fornyelse af udgåede eller forvoksede planter, rensning og opretning af gravsten samt pålægning af nyt ral.

Stk. 3. Skal vedligeholdelsen omfatte yderligere forpligtelser, som plantning af blomster forår og sommer, sætning af blomsterløg, pålægning af kranse eller buketter ved højtider eller på bestemte mindedage, granpyntning mv., kan dette ligeledes udføres som legat.

Stk. 4. Legatet udarbejdes i henhold til fælles takster for Odder Provsti.

§ 36

​For gravsteder med obligatorisk vedligeholdelse udarbejdes der en legataftale for hele fredningsperioden. Dette er gældende for kiste- og urnegravsteder med plade i plæne samt anonym fællesplæne.

Stk. 2. Legatet udarbejdes i henhold til fælles takster for Odder Provsti.

Stk. 3. Tykkelsen på liggesten må ikke overstige 10 cm. Se i øvrigt tillæg om fællesplæner med plade i plæne.

Stk. 4. Ved gravsteder med plade i plæne må der ikke sættes løg eller plantes omkring stenen. Der kan tilkøbes en vendbar vase, hvori blomster sættes. Til jul må der yderligere lægges en krans eller lignende.

Stk. 5. Ved anonym plæne anbringes blomster på den dertil hørende blomsterplads.

§ 37.

​For gravning, tilkastning og planering af grav betales der i henhold til fælles takster for Odder Provsti.

Stk. 2. Ved begravelse af kiste i dobbeltdybde betales der +50 % i forhold til alm. takst.

Stk. 3. Børneplænen i afd. 5 på Odder NY Kirkegård er tilegnet for tidligt fødte og spædbørn op til 1 år. Her må der ikke anbringes nogen form for gravminder. Blomster mm. anbringes ved korset på plænen eller langs hækken.

Stk. 4. Børneplænen vedligeholdes af kirkegården uden beregning.

Stk 5. Gravning, tilkastning og planering er uden beregning på børneplænen.

Odder Menighedsråd, den 

​Menighedsrådets formand

​Godkendt af  provstiudvalg, den 

​Tillæg

GL Kirkegård

​Sten i plæne: I afdeling U må der pr. gravsted kun lægges én sten, som skal være 57x40 cm. Den må ikke være blankpoleret, og der skal anvendes bronchebogstaver.

Stenen skal lægges vandret og dette udføres af kirkegårdens personale.

Der skal laves legat for fredningsperioden ved gravstedets erhvervelse.

NY Kirkegård

​Sten i plæne: I afdeling U og 7 (urner) og L (kister) må der kun lægges én sten pr. gravsted, som skal være 50x40 cm. Den må ikke være blankpoleret, og der skal anvendes indhuggede bogstaver.

Stenen skal lægges vandret og dette udføres af kirkegårdens personale.

Der skal laves legat for fredningsperioden ved gravstedets erhvervelse.

Traditionelle urnegravsteder: I afdeling E, 3 og 5-6 er der anvendt henholdsvis brosten og chaussésten som kant mellem gravstederne. Baghæk er avnbøg.

I afdeling 7 er der hæk på tre sider af krybende benved. Fortil er der en jernkant.

Der må kun placeres én sten pr. gravsted, og gravstenen må max være 50 cm høj og bred og må ikke stå fuldt oprejst.

Beplantning må max blive 50 cm. høj. Højere beplantning vil blive beskåret af kirkegårdens personale på gravstedsejers regning.