Foreningers brug af Odder Sognekirke

Foreninger kan kun afholde arrangementer (f.eks. koncerter) i Odder Sognekirke i et samarbejde med Odder Menighedsråd.

Foreningers henvendelse om brug af Odder Sognekirke til Kirkekontoret eller i øvrigt til én af kirkens ansatte skal bringes videre til menighedsrådets aktivitetsudvalg, som behandler henvendelsen på førstkommende udvalgsmøde. Aktivitetsudvalgets beslutning om henvendelsen skal godkendes på det efterfølgende menighedsrådsmøde.

Som baggrund for denne indstilling henviser aktivitetsudvalget til § 5 i lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m.:

§ 5 stk. 1:  Kirken kan af menighedsrådet eller med dettes samtykke anvendes til andre kirkelige formål end gudstjenester og kirkelige handlinger. Til afholdelse af kirkekoncerter, opførelse af kirkespil og lignende kræves dog tillige tilladelse fra biskoppen, såfremt et mindretal i menighedsrådet forlanger dette.

Stk. 2:  Menighedsrådet kan med biskoppens tilladelse stille kirken til rådighed til brug for ikkekirkelige formål. Det er herved en betingelse for biskoppens tilladelse, at det påtænkte formål ikke strider mod kirkerummets karakter.